Macrodoelmatigheid

Om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsvraag te verzekeren is een flexibele en adaptieve inrichting van het onderwijsaanbod cruciaal. Om dit voor elkaar te krijgen is meer samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen enerzijds en anderzijds de onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt (lees bedrijfsleven en overheid) nodig. Hierdoor kan een doelmatiger aanbod ontstaan dat beter is afgestemd op de behoefte naar niveau, doelgroep en vereiste kwalificaties.

 

Streef situatie

Noord-Brabant kent een doelmatig opleidingsaanbod. 

  • Noord-Brabant kent een macrodoelmatig opleidingsaanbod dat in horizontale afstemming tot stand is gekomen. De Noord-Brabantse mbo-bestuurders achten zichzelf daarvoor verantwoordelijk. Dit wordt afgestemd met het (regionale) bedrijfsleven, overheden en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen.
  • Er is structureel adequate informatie beschikbaar zowel kwantitatief als kwalitatief, ten aanzien van de macrodoelmatigheid van de mbo-opleidingen in Noord-Brabant. 
  • Er is een procesbeschrijving beschikbaar voor de beoordeling van de macrodoelmatigheid van zowel bestaande, als nieuw te starten mbo-opleidingen in Noord-Brabant. Macrodoelmatigheid wordt als vast agendapunt elk jaar voor 1 februari geagendeerd in het Brabants
    Bestuurdersoverleg (BBO) en daarbij zal de handelingscyclus leidraad zijn. Vergelijkbaar met het “Gelders beslismodel”. In geval van fricties gaan mbo-instellingen onverwijld met elkaar in overleg. Komen ze er niet uit dan wordt de casus voorgelegd aan het BBO. Als daar geen overeenstemming wordt bereikt gelden vervolgens de afspraken van de branchecode goed bestuur over de wijze waarop consequenties samen gedragen worden.
  • Er is een toegankelijk onderwijsaanbod voor alle niveaus en alle doelgroepen in Noord-Brabant.

 

Het concept macrodoelmatigheid omvat de doelmatigheid, de arbeidsmarktrelevantie en de toegankelijkheid van het onderwijsaanbod. Doelmatigheid betreft de kosten-efficiëntie, kwaliteit en continuïteit van het opleidingsaanbod. De arbeidsmarktrelevantie betreft het realiseren van een betere aansluiting van het onderwijsaanbod (opleiding, richting) op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. In verband met de toegankelijkheid gaat het vooral om de bereikbaarheid en een doelmatige ruimtelijke spreiding van het aanbod over de arbeidsmarktregio(’s). 

Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod bij onderwijsinstellingen ligt, maar in nauw overleg en afstemming met het (regionale) bedrijfsleven, overheden en met (nabijgelegen) onderwijsinstellingen wordt vorm gegeven.

 

Doel

De uiteindelijke doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. 

 

Bovendien moet kritisch worden gekeken of het onderwijs niet aan flexibiliteit kan winnen door standaardisatie en het meer modulair inrichten waardoor crossovers tussen verschillende opleidingen eenvoudiger mogelijk zijn en ook nieuwe combinaties kunnen worden aangeboden die specifieker aan de vraag van het bedrijfsleven voldoen. 

Overigens betekent macrodoelmatigheid ook dat kwalitatief goede en noodzakelijke kleine opleidingen gehandhaafd kunnen worden.