Over Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant verbindt en draagt door het delen van kennis bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-kennisinstellingen

Vereniging

De vereniging Kennispact MBO Brabant wordt aangestuurd door een stuurgroep uit het Brabants Bestuurders Overleg (BBO) met daarnaast een regiegroep, die samen met een groep projectleiders verantwoordelijk is voor de uitvoering.

‘Waarom, wat en hoe’ Kennispact MBO Brabant

Achtergrond

 • De snelle en structurele veranderingen in de economie vereisen een goede wisselwerking met de arbeidsmarkt (SER Brabant 2015);
 • Versterken van de kwaliteit en inzet van de beroepsbevolking, skills ontwikkelen die toerusten voor de toekomst en loopbaanleren: op-, om- en bijscholen, informeel leren om duurzaam inzetbaar te blijven op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst. (Toelichting OECD skills-strategie Nederland; SER (2016));
 • De urgentie van de proactieve aanpak van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven om te zorgen dat vraag en aanbod nu en in de toekomst zo goed mogelijk matchen, neemt daarom verder toe.

Kernambitie

Toekomstbestendig zijn van Noord-Brabant door middel van innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de Beroepen van morgen.

Om deze kernambitie te realiseren wil Kennispact MBO Brabant naast het ontwikkelen van nieuwe opleidingen de volgende ambities waarmaken:

 1. In elke arbeidsmarktregio een sluitend opleidingsaanbod op maat realiseren voor de initiële opleidingen en voor de zittende werknemers (leven lang leren/ontwikkelen).
 2. Samen met gemeenten, UWV, Leerwerkloketten en andere relevante partijen in de regio een educatie-aanbod ontwikkelen voor mensen in de WW en WWB met het ook op maatschappelijke en arbeidsparticipatie. De scholen dragen zorg voor een zwaluwstaartverbinding met beroepsopleidingen. De scholen zijn ook bereid het voortouw te nemen bij de opzet en inrichting van deze regionale arrangementen die zijn afgestemd op de behoeften van de regio.
Kernwaarden: uniek, samenwerken, verbinden, tijdloos

Waarom? (Doelen en verwachte opbrengst)

Het Brabantse MBO heeft de volgende doelen en verwachte opbrengsten voor Kennispact MBO Brabant geformuleerd:

 1. Versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo aan bedrijfsleven, gemeenten en provincie en daarmee de regionale arbeidsmarkt.
 2. Borgen van een samenhangend innovatief en kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs (voltijd- en deeltijdonderwijs), passend binnen de kennisinfrastructuur in Noord-Brabant.
 3. De Brabantse mbo-instellingen zijn erkende gezaghebbende gesprekspartners voor bedrijfsleven en overheden in het realiseren van de ‘Agenda van Brabant’.

Wat? (Inhoud en speerpunten)

Om bovenstaande doelen te bereiken heeft Kennispact MBO Brabant gekozen om de volgende ontwikkellijnen en speerpunten te benoemen:

 1. Macrodoelmatigheid: het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod.
 2. Ontwikkeling doorlopende leerlijnen / Associate Degree (AD)-opleidingen
 3. Leven lang leren / ontwikkelen: duurzame inzetbaarheid van werkenden bij bedrijven en Educatie voor werkzoekenden.
 4. Opbrengsten werk- en ontwikkelateliers concreet vertalen in curricula / en gezamenlijk examens ontwikkelen
 5. Personeelsontwikkeling / deskundigheidsbevordering
 6. Binnen de speerpunten experimenten ontwikkelen en zo nodig ruimte claimen (o.a. OC&W)

Hoe? (Werkwijze)

 1. Alle ontwikkellijnen en speerpunten worden uitgewerkt in een actieprogramma waar beoogde resultaten worden aangegeven, met de opmerking dat innovatie beperkt voorspelbaar en planbaar is.
 2. In werk- en ontwikkelateliers beschrijven docenten en vertegenwoordigers van bedrijfsleven trends en ontwikkelingen in het beroepenveld en formuleren de consequenties daarvan voor de arbeidsmarkt en het werk van de toekomst.
 3. Voor de borging en verduurzaming van noodzakelijk inhoudelijke ontwikkelingen zet Kennispact MBO Brabant een MBO Innovatiecentrum / academische Werkplaats op. Het is een open source kennisplatform van waaruit kennis wordt verspreid.
 4. Kennispact MBO Brabant vraagt een wisselwerking tussen bedrijven, de regionale overheid en de school/scholen in de regio.
  Overzicht stakeholders:
  - Docenten
  - Directeuren uit diverse domeinen (Zorg, Techniek, Economie, Educatie)
  - CvB’s
  - Bestuurders deelnemende mbo-instellingen (BBO)
  - Regiegroep Kennispact MBO Brabant
  - Leden werkgroepen Kennispact MBO Brabant
  - Bedrijfsleven
  - Gemeentelijke en regionale overheid

We onderscheiden de volgende doelgroepen in de communicatie

Schil 1: Doelgroep betrokkenen

-Regiegroep en projectleiders

-alle projectleden die betrokken zijn bij de verschillende werkgroepen in de verschillende thema’s

Bij deze doelgroep hebben we het over projectcommunicatie. Deels wordt hiervoor sharepoint gebruikt, maar er worden ook andere instrumenten gebruikt voor communicatie zoals overleg, nieuwsbrief en ontmoeting.

Schil 2: Direct betrokkenen 

-Personen die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij een van de thema’s (de inner circlerond de projectleden, die werkzaam zijn bij deelnemende mbo-instellingen, overheden, bedrijven en instellingen).

Binnen deze groep onderscheiden we 3 niveaus van communicatie bij overheid (gemeenten en provincie), onderwijs (OCW, VO, MBO, HBO) en bedrijfsleven (ondernemers, brancheverenigingen):
-bestuurders
-(team)managers en directie
-docenten / medewerkers

Schil 3: Indirect betrokkenen

Personen die een algemene interesse hebben voor de doelstelling waar Kennispact MBO Brabant voor staat en die zich vanuit hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid bezighouden met matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: de outer circle. Deze meer indirect betrokkenen houden zich op de een of andere manier bezig met het vraagstuk waar Kennispact MBO Brabant voor staat. Hieronder vallen ook overheden en bedrijven in het kader van ‘Leven lang ontwikkelen’.

Schil 4: De omgeving

Personen die belangstelling hebben voor het belangrijkste thema waar Kennispact MBO Brabant voor staat: aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt. Het betreft personen die geïnteresseerd zijn in de nieuwsberichten van Kennispact MBO Brabant die (provinciale) nieuwswaarde hebben.