Innovatie- en Expertisecentra lees meer

We hebben de eerste periode van deze subsidieperiode gewerkt aan een proces van werkateliers en ontwikkelateliers om samen met het bedrijfsleven nieuwe onderwijseenheden te ontwikkelen. De resultaten zijn goed, de behoefte bij het bedrijfsleven is groot, zeker ook gezien in het licht van de grote bereidheid om mee te werken. We zullen het proces om tot nieuwe producten te komen voortzetten, afmaken waar we mee begonnen zijn, maar we willen het proces en de structuren ook verankeren en verduurzamen in Noord-Brabant. 

 

In Noord-Brabant zijn diverse entiteiten ontstaan vanuit de RIF aanvragen (Regionaalinvesteringsfonds mbo). Op zich allemaal expertisecentra die de motor kunnen en moeten zijn in Noord-Brabant om tot vernieuwing van het onderwijs te komen. Vernieuwing die tot stand komt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Vernieuwing die ook tot stand komt door de gezamenlijke inbreng van een aantal experts rondom een branche of thema (bijvoorbeeld voeding). Een structuur die leidt tot nieuwe cross overs en die ook inzicht geeft in de witte vlekken. 

 

Het doel dat we nastreven is om te komen tot een Noord-Brabantse keten van Innovatie- en Expertisecentra, die curriculumvernieuwing structureel borgt door een permanente dialoog met gemeenten (educatie) en bedrijven (initieel onderwijs en leven lang ontwikkelen) op basis van trends, maatschappelijke ontwikkelingen en vertaald naar vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven.

Ontwikkelingen en regie MBO Innovatie- en Expertisecentra Kennispact MBO Brabant
Curriculum ontwikkeling: Onderwijskundig kader en proces

Kennispact MBO Brabant: mbo Innovatie- en Expertisecentra

Voor de borging en verduurzaming van de noodzakelijke inhoudelijke ontwikkelingen willen we Kennispact MBO Brabant innovatie- en expertisecentra opzetten. Innovatie- en expertisecentra zijn open source kennisplatforms van waaruit kennis wordt verspreid binnen het mbo in Noord-Brabant. We maken daarbij gebruik van dat wat er al is. Mbo innovatie en expertisecentra worden geen nieuwe entiteiten.

 

Inrichting innovatie- en expertisecentra

De activiteiten van de innovatie- en expertisecentra zijn:

  • Het voeren van de dialoog en het komen tot samenwerking met de stakeholders, experts (mbo, hbo en wo) op hun expertisegebied.  
  • Het ontwikkelen van nieuw onderwijs- en educatieaanbod op basis van de nieuwe onderwijskaders, middels het proces van werkateliers en ontwikkelateliers met oog voor nieuwe methodieken.
  • Het (mogelijk ook) uitvoeren van het nieuw ontwikkeld aanbod.
  • Werkt samen met de andere innovatie- en expertisecentra.
  • Voert (laat) toegepast onderzoek uit(voeren) gericht op:
    Onderbouwing van een werkatelier en experiment. 
    Monitoring van het proces van een atelier en experiment leidend tot validering van de methodiek.

Op basis van dit rapport wordt een actieplan opgesteld voor onderwijsontwikkelingen. We willen dit vorm geven middels een MBO Innovatie en Expertise Centrum Voeding en gaan proberen dit financieel te ondersteunen door een RIF-aanvraag (Regionaal Investeringsfonds van OCW).
Onze partners zijn in ieder geval ZLTO en ​Provincie ​Noord-Brabant en er zijn nog gesprekken met de HAS, TuE en een aantal  toonaangevende bedrijven op dit terrein.

Beet Visuals!

 Schrijfster hiervan is Gerty van den Bosch​-Habraken van Helicon